پایتخت کانادا | اُتاوا | آدوا | آتوا | Ottawa

معرفی پایتخت کانادا ( شهر اُتاوا یا آدوا یا آتوا - Ottawa )

شهر (Ottawa) با تلفظ اُتاوا یا آدوا یا آتوا (در گویش‌های مختلف) پایتخت و چهارمین شهر بزرگ کشور کانادا می‌باشد که در استان کبک و در کنار رودخانه اتاوا قرار گرفته است.