نیوفاندلند و لابرادور | Newfoundland & Labrador

معرفی استان نیوفاندلند و لابرادور در کشور کانادا
ایالت فدرال نیوفاندلند و لابرادو